Úmrtní list
————–
Úmrtní list bude zaslán doporučeně poštou z matriky místa úmrtí do 1
měsíce manželce, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům, sourozencům nebo
zplnomocněným zástupcům. 

ŽÁDOST O STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK NA POHŘEB
—————————————————————
Podmínky nároku na pohřebné
Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb a to :

-dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo
osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte, jestliže
dítě nebo osoba uvedená v písmenu b) měly trvalý pobyt na území České
republiky

„Žádost o pohřebné“, které činí 5.000 Kč se podává na oddělení státní
sociální podpory v místě trvalého bydliště objednavatele Žadatel
(objednavatel pohřbu) vyplní formulář „Žádost o pohřebné“.

Potřebné doklady: úmrtní list, faktura a doklad o zaplacení pohřbu,
občanský průkaz objednavatele pohřbu.

Po odevzdání vyplněné žádosti o pohřebné bude částka pohřebného
bezhotovostně poukázána objednavateli pohřbu.

Notářské řízení
———————
K vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně.

VYZVEDNUTÍ URNY
—————————-
Urna bude k vyzvednutí 14 pracovních dnů po konání zpopelnění. K jejímu
vyzvednutí nebudete vyzváni.

Urnu může vyzvednout pouze objednavatel pohřbu. Pokud se nemůže
dostavit, vystaví příslušné osobě plnou moc k vyzvednutí urny (plná moc
nemusí být notářsky ověřena).

Potřebné doklady k vyzvednutí urny:
OP objednavatele (případně pověřené osoby, vč. plné moci)